» Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY - KURZY

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Přihlášky k účasti na kurzu
  3. Cena kurzu
  4. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu
  5. Úhrada ÚP
  6. Stornovací podmínky
  7. Organizační informace
  8. Zabezpečení
  9. Ochrana osobních údajů
  10. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je koupě a prodej vzdělávacího programu (dále jen předmět koupě).

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, jímž je: Barbora Korotkova, Gen.Píky 3036/1b, 70200 Ostrava. IČ: 03772331, č.ú.: 35-3940680257/0100, IBANCZ8301000000353940680257, BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX –pro platbu ze zahraničí. Platba ze zahraničí pouze v CZK.

Vzdělávací program je informačním produktem duševního vlastnictví Barbory Korotkové. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Přihlášky k účasti na kurzu

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat (především emailovou adresu), případně opravit tak, aby údaje v objednávce byly pravdivé. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby, tj. předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro předmět koupě.

3. Cena kurzu

Cena kurzu uvedená v objednávce je cenou konečnou. Platba ze zahraničí pouze v CZK.

4. Úhrada a vyúčtování ceny kurzu

Předmět koupě je nutné neprodleně zaplatit jednou splátkou uskutečněnou ve výši ceny předmětu koupě.

Po zaplacení kupní ceny kurzu obdrží okamžitě kupující fakturu.

5. V případě, že vám úřad práce schválí rekvalifikaci, je nutné zaplatit rezervační zálohu ve výši 2000 kč, která bude zpětně účastníkovi vrácena na jeho účet ihned po uhrazení rekvalifikace úřadem práce.

6. Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Bezplatné storno kurzu přijímáme nejpozději 30 dnů před jeho zahájením. Pokud je storno provedeno do 15 dnů před zahájením kurzu, je účtován poplatek 50 % z ceny kurzu. Po tomto termínu a v případě, že se klient bez písemné omluvy na kurz vůbec nedostaví, je účastník povinen uhradit plnou cenu kurzu. Při stornu kurzu nejsou přijímány žádné omluvy ze strany účastníka (např. nemoc, rodinné důvody). Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného kurzu zúčastnit, je oprávněn za sebe na kurz vyslat náhradníka s tím, že před zahájením kurzu je povinen na tuto skutečnost upozornit a poskytnout jeho jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Přesun termínu již zaplaceného kurzu je možný pouze na základě dohody a za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Termín je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek.

7. Organizační informace

Je vyhrazeno právo změnit lektora, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušit kurz z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu nemoci lektora a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení kurzu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny kurzu nebo její poměrné části.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

8. Zabezpečení

Přístup do členské sekce je chráněný přihlašovacím jménem a heslem, které obdrží kupující ihned po přihlášení do programu. Kupujícímu se zobrazí v členské sekci 1. placená lekce po zaplacení kupní ceny zboží.

9. Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty, službami nebo nabídce svých obchodních partnerů na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Ze zasílání obchodních sdělení se kupující může kdykoli odhlásit.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ